Kansrijk ondernemen

}

14.15 & 15.15

Mogelijkheden nieuwe GLB en het coalitieakkoord voor gebiedsgericht werken

 

Het nieuwe GLB treedt in 2023 in werking. Eén van de mogelijkheden is om samenwerkingsprojecten te starten in de gebieden rond stikstofgevoelige Natura2000 gebieden. Ook het Coalitieakkoord heeft daarop ingezet: “In de gebiedsgerichte aanpak kunnen extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsing helpen bij versnelling van verduurzaming in de landbouw. ”

  • Met name in het programma Verbinden Landbouw en Natuur van het ministerie van LNV zoeken we de combinatie van flexibele (bijvoorbeeld beheermaatregelen zoals in het GLB) tot permanente maatregelen (bijvoorbeeld gedeeltelijk afwaarderen tot landschapsgrond) om juist extensivering en natuurinclusieve landbouw op de percelen te versterken, vooral in de gebieden rond stikstofgevoelige Natura2000 gebieden.
  • Bij de GLB-pilots is het mogelijk om als samenwerkingsverband met gebiedspartijen een gebiedsplan te maken en daaruit volgend bedrijfsplannen en begeleiding van bedrijven bij het uitvoeren van maatregelen. Dat was nogal op onderzoek en uitproberen gericht. Zou dit ook kunnen werken bij de uitrol van maatregelen per gebied?

Welke kansen ziet u in deze gebiedsgerichte aanpak? Kunnen collectieven agrarisch natuurbeheer hier een belangrijke rol in vervullen? Welke instrumenten heeft u dan nodig in de instrumentenkoffer voor de gebieden?

 

Klik hieronder op de afbeelding om de pdf te bekijken.

Marieke de Groot en Laura van Rossem, beleidsmedewerkers programma Verbinden Landbouw en Natuur, ministerie van LNV